Допълнение и актуализиране на Тарифата за таксите и комисионните на ИП „Ди Ви Инвест“ ЕАД
[13/10/2015]
 
„Ди Ви Инвест“ ЕАД е новото наименование на „Ти Би Ай Инвест“ ЕАД
[15/05/2015]
 
Ти Би Ай Инвест ЕАД навършва 10 години от основаването си!
[15/11/2012]
 
 
 
 
   
   
Структуриране и пласиране на облигационни емисии и емисии акции, привличане на инвеститори, подготовка на бизнесплан, европейски фондове
   
Доверително управление на индивидуални порт- фейли
 
   
   
Сливания и поглъщания, приватизация, управле- ние и преструктуриране на дълг, управление на валутен риск
   
Търговия с ДЦК, акции и облигации, пазарни ана- лизи